PRAVNE INFORMACIJE ZA ŽRTVE NASILJA

Dobrodošle/i na platformu “Pravne informacije za žrtve nasilja”. Ovaj sajt služi isključivo za informisanje građanki/a o ostvarivanju zakonskog prava na besplatnu pravnu pomoć i zakonima koji se odnose na zaštitu od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Žrtve nasilja u porodici imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, a za pružanje te pomoći nadležna je posebna služba u gradskoj/opštinskoj upravi. Ovaj sajt vas informiše kako možete da ostvarite to pravo.

Ova platforma je otvorena sa ciljem da što više ljudi iskoristiti ovo zakonom zagarantovano pravo, ali sajt ne može da vam zameni angažovanje stručnih lica (advokata/ica) u rešavanju konkretnih pravnih problema.

Kada se dogodi nasilje u porodici, državne institucije (policija, tužilaštva, sudovi, centri za socijalni rad, organi uprave, lekarske ustanove) dužne su da primenjuju širok opseg propisa koji štite osobu koja je preživela nasilje. Na ovoj stranici možete da se informišete o najvažnijim odredbama zakona koji se koriste u Republici Srbiji za zaštitu žrtava nasilja u porodici, partnerskog nasilja i seksualnog nasilja.

Seksualno nasilje – Krivični zakonik Republike Srbije

Glava osamnaesta KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE Silovanje Član 178 (1) Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili...

Written by catalystbalkans

24.02.2022.

Zaštita prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici* ima za cilj da osigura efikasnu prevenciju nasilja u porodici i hitnu, blagovremenu i delotvornu zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici, i to kroz unapređivanje koordinacije i saradnje...

Written by catalystbalkans

24.02.2022.

Zaštita od nasilja u porodici – prema Porodičnom zakonu RS

Porodični zakon* izričito zabranjuje nasilje u porodici, pod kojim podrazumeva fizičko, psihičko i seksualno nasilje, definiše člana porodice, garantuje pravo na zaštitu od nasilja u porodici i uređuje poseban parnični postupak za zaštitu od porodičnog...

Written by catalystbalkans

24.02.2022.

Pravo na korišćenje besplatne pravne pomoći za žene koje su preživele nasilje u porodici i/ili rodno zasnovano nasilje

Pravo na zaštitu od nasilja u porodici i/ili rodno zasnovanog nasilja na osnovu zakona Republike Srbije

pravna pomoć za žrtve nasilja