Zakonske odredbe

Seksualno nasilje – Krivični zakonik Republike Srbije

Glava osamnaesta KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE Silovanje Član 178 (1) Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom...

Zaštita prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici* ima za cilj da osigura efikasnu prevenciju nasilja u porodici i hitnu, blagovremenu i delotvornu zaštitu i podršku žrtvama...

Zaštita od nasilja u porodici – prema Porodičnom zakonu RS

Porodični zakon* izričito zabranjuje nasilje u porodici, pod kojim podrazumeva fizičko, psihičko i seksualno nasilje, definiše člana porodice, garantuje pravo na zaštitu od nasilja u...

Zaštita od nasilja u porodici – prema Krivičnom zakoniku RS

Nasilje u porodice je krivično delo prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije.*   Značenje izraza u Krivičnom zakoniku  Član 112  (28) Članom porodice smatraju se: supružnici, njihova deca,...

Obrazac zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći

Drage korisnice, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći pruža mogućnost osobama koje su preživele nasilje u porodici da jedinicima lokalne samouprave podnesu Zahtev za odobravanje besplatne...

Odluke Vrhovnog kasacionog suda o nultoj toleranciji na nasilje u porodici

Vrhovni kasacioni sud je najviši Sud u Republici Srbiji. Ovaj Sud u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je, između ostalog,...

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-besplatnoj-pravnoj-pomoci.html 2019.godine donet je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći čiji je cilj da se svakom licu omogući delotvoran i jednak pristup pravdi. Ovim zakonom uređuje...