O projektu

NAZIV PROJEKTA: Povećanje dostupnosti besplatne pravne pomoći za žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje u Srbiji

Kratak opis projekta: 

Zakonodavstvo u vezi sa suzbijanjem rodno zasnovanog nasilja i zaštitom žena i devojčica koje su preživele nasilje u Republici Srbiji je značajno unapređena prethodnih godina, što uključuje i ratifikaciju Istanbulske konvencije. Međutim, primena zakona ostaje nezadovoljavajuća.

Dodatno, kapaciteti profesionalaca koji pružaju besplatnu pravnu pomoć ženama žrtvama nasilja moraju biti unapređeni.

Projekat doprinosi povećanju profesionalnih kapaciteta pravnika i pravnica i studenata i studentkinja prava širom Srbije u cilju obezbeđivanja adekvatne besplatne pravne pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja. (U realizaciju projekta biće uključene najmanje tri advokatske komore iz različitih delova Srbije vodeći računa o ravnomernoj geografskoj rasprostranjenosti, i tri pravna fakulteta, u Beogradu, Kragujevcu i Novom Pazaru).

Nadalje, projektom će biti unapređeni kapaciteti specijalizovanih lokalnih ženskih nevladinih organizacija za upućivanje korisnica na internet platformu za pravno savetovanje ili u najbližu kancelariju besplatne pravne pomoći. Razvoj kapaciteta ključnih aktera u borbi protiv nasilja nad ženama i obezbeđivanje kvaliteta usluge su suštinski faktor održivosti i omogućiće dugoročne rezultate u godinama nakon završetka projekta.

Planirani rezultati i produkti su sledeći: 

Rezultat 1.

Prikupljeni dokazi i podaci o primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u pogledu žena i devojaka žrtava rodno zasnovanog nasilja (od kada je Zakon usvojen).

Ishodi uz rezultat 1:  

Sprovedeno istraživanje o primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u pogledu žena i devojaka koje su preživele rodno zasnovano nasilje i pristupu besplatnoj pravnoj pomoći;

Promovisani rezultati istraživanja i preporuka pred relevantnim akterima i javnošću.

Rezultat 2: 

Razvijeni stručni kapaciteti ključnih aktera za pružanje usluga besplatne pravne pomoći ženama i devojkama koje su preživele rodno zasnovano nasilje

Ishodi uz rezultat 2: 

Uspostavljena internet platforma za pravnu podršku;

Realizovano tri programa obuke za razvoj kapaciteta advokata/ica, studenata/kinja prava i predstavnice specijalizovanih ženskih OCD.

Rezultat 3: 

Povećan nivo informisanosti javnosti o pružanju poboljšane besplatne pravne pomoći, uključujući i dostupnost internet platforme za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Ishodi uz rezultat 3:  

Sprovodena kampanja informisanja i podizanja svesti;

Promovisani rezultati projekta na javnoj prezentaciji.