Pravo na korišćenje besplatne pravne pomoći za žene koje su preživele nasilje u porodici i/ili rodno zasnovano nasilje